ประวัติโรงเรียน

02

  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่  ตั้งอยู่เลขที่  736  หมู่  4  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2497  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านกองทูล  โดยการนำของนายเที่ยง  สุขาวดี  ศึกษาธิการอำเภอ  กับนายยศ  สารถ้อย  กำนันตำบลกองทูล และประชาชนหมู่ที่  4, 5, 6, 7  และ  8  ได้สงวนที่ดินไว้ปลูกสร้างโรงเรียน  มีเนื้อที่  27  ไร่  2  งาน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงแฝก  ฝาฟากไม้ไผ่  มี  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  30  คน  มี ป.1 และ ป.2  ในปีพ.ศ.2516  มีนักเรียนจำนวนสูงสุด  1,985  คน  อัตรากำลังครู  69  คน  ต่อมา ในปีการศึกษา  2540  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ขยายโอกาส  ต่อมาเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2542  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่