คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
  นายมานิจ ชัยรัตนศักดา
   ประธานกรรมการ
  นายชาญชัย หินสุภาพ
   รองประธานกรรมการ
  นายวิสูตร ไทยสิทธิเวช
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายพูนศักดิ์ บุ้นประสิทธิ์ชัย
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายทรงเดช สุขุมธรรมรัตน์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายประทวน โตไกรลักษณ์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายเรวัตร เฉลยจิตร
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายเพชร ชนะภัย
   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นายจิตร ที่ระลึก
   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  นายอนณ พิทยชัย
   กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  นางสำเนียง นาป้อม
   กรรมการผู้แทนชุมชน
  นางรตี พานประศรี
   กรรมการผู้แทนชุมชน
  นายปรีชา เลิศกระจ่างจินดา
   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  นายมาโนชย์ ทองยิ้ม
   กรรมการผู้แทนครู
  นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
   กรรมการและเลขานุการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 12:36:01 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 15