บุคลากรครู

จำนวน ชาย 6   คน หญิง14  คน รวมทั้งหมด 20  คน

จำแนกครูตาม ตำแหน่ง วิทยฐานะ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
  นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  นางจามีกร อุปการ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางรัชนี สุขคำมี
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางอุษณีย์ ศรีสังข์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุธีรพันธ์ มิ่งขวัญ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวสายชล ช่างทำร่อง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวไพฑูรย์ เนียมหอม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายเสมอ กิจพินิจ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายรติ ฤทธิ์บำรุง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวอุทัย ช่างทำร่อง
   ครู ชำนาญการ
  นายเยี่ยม อุปการ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางเนตรนภา จงใจมั่น
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายรังสิมา ลิมพานิชย์
   ครู ชำนาญการ
  นางสาวชุลีลักษณ์ เทืองน้อย
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายมาโนชย์ ทองยิ้ม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวทัศนีย์ ช่างทำร่อง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาววริษฐา ศุกระรัศมี
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14:04:01 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 20