กำลังปรับปรุง

จำนวน ชาย 6   คน หญิง14  คน รวมทั้งหมด 20  คน

จำแนกครูตาม ตำแหน่ง วิทยฐานะ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
  นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  นางจามีกร อุปการ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางรัชนี สุขคำมี
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางอุษณีย์ ศรีสังข์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุธีรพันธ์ มิ่งขวัญ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวสายชล ช่างทำร่อง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวไพฑูรย์ เนียมหอม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายเสมอ กิจพินิจ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายรติ ฤทธิ์บำรุง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวอุทัย ช่างทำร่อง
   ครู ชำนาญการ
  นายเยี่ยม อุปการ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางเนตรนภา จงใจมั่น
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายรังสิมา ลิมพานิชย์
   ครู ชำนาญการ
  นางสาวชุลีลักษณ์ เทืองน้อย
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายมาโนชย์ ทองยิ้ม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวทัศนีย์ ช่างทำร่อง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาววริษฐา ศุกระรัศมี
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14:04:01 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 20

02

  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่  ตั้งอยู่เลขที่  736  หมู่  4  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2497  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านกองทูล  โดยการนำของนายเที่ยง  สุขาวดี  ศึกษาธิการอำเภอ  กับนายยศ  สารถ้อย  กำนันตำบลกองทูล และประชาชนหมู่ที่  4, 5, 6, 7  และ  8  ได้สงวนที่ดินไว้ปลูกสร้างโรงเรียน  มีเนื้อที่  27  ไร่  2  งาน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงแฝก  ฝาฟากไม้ไผ่  มี  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  30  คน  มี ป.1 และ ป.2  ในปีพ.ศ.2516  มีนักเรียนจำนวนสูงสุด  1,985  คน  อัตรากำลังครู  69  คน  ต่อมา ในปีการศึกษา  2540  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ขยายโอกาส  ต่อมาเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2542  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
  นายมานิจ ชัยรัตนศักดา
   ประธานกรรมการ
  นายชาญชัย หินสุภาพ
   รองประธานกรรมการ
  นายวิสูตร ไทยสิทธิเวช
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายพูนศักดิ์ บุ้นประสิทธิ์ชัย
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายทรงเดช สุขุมธรรมรัตน์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายประทวน โตไกรลักษณ์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายเรวัตร เฉลยจิตร
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายเพชร ชนะภัย
   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นายจิตร ที่ระลึก
   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  นายอนณ พิทยชัย
   กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  นางสำเนียง นาป้อม
   กรรมการผู้แทนชุมชน
  นางรตี พานประศรี
   กรรมการผู้แทนชุมชน
  นายปรีชา เลิศกระจ่างจินดา
   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  นายมาโนชย์ ทองยิ้ม
   กรรมการผู้แทนครู
  นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
   กรรมการและเลขานุการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 12:36:01 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 15