บริหารวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติหน้าที่
  นางสาวทัศนีย์ ช่างทำร่อง
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  นางสาวสายชล ช่างทำร่อง
   ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 1
  นางสาวอุทัย ช่างทำร่อง
   ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2
  นางสาวชุลีลักษณ์ เทืองน้อย
   ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 3
  นางรัชนี สุขคำมี
   ครูวิชาการปฐมวัย