บริหารงบประมาณ

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติหน้าที่
  นางสุธีรพันธ์ มิ่งขวัญ
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
  นายมาโนชย์ ทองยิ้ม
   หัวหน้าฝ่ายงานพัสดุ
  นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
   ผู้ช่วยงานพัสดุ