บริหารบุคคล

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติหน้าที่
  นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
   หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
  นายมาโนชย์ ทองยิ้ม
   ครูฝ่ายบริหารบุคคล