บริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติหน้าที่
  นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป