งานวัดและประเมินผล

 

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติหน้าที่
  นางอุษณีย์ ศรีสังข์
  ครูวัดและประเมินผล ป.1 - ป.3
  นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
  หัวหน้า ครูวัดและประเมินผล ป.4 - ป.6
  นางเนตนภา จงใจมั่น
  ครูวัดและประเมินผล ม.1 - ม.3