ผลคะแนนสอบ O-Net M3 53

คะแนนสอบ O-Net ปี 2553

 

สถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

 

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

 

สถิติ แยกตามสาระการเรียนรู้

 

สถิติ แยกตามรายวิชา