ผลคะแนนสอบ O-Net P6 51

คะแนนสอบ O-Net ปี 2551

 

สถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

 

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

 

สถิติ แยกตามสาขาการเรียนรู้่

 

สถิติ แยกตามรายวิชา