ผลคะแนนสอบ O-Net P6 53

ผลคะแนนสอบ O-Net ปี 2553

 

สถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

ร้อยละ ของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

 

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

 

สถิติ แยกตามสาขาการเรียนรู้

 

สถิติ แยกตามรายวิชา