ผลคะแนนสอบ O-Net P6 54

คะแนนสอบ O-Net ปี 2554

 

สถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

ร้อยละ ของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

 

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

 

สถิติ แยกตามสาระการเรียนรู้

 

สถิติ แยกตามรายวิชา